Методичні рекомендації для вчителів економіки, які працюватимуть у 2011 2012 начальному році
Методичні рекомендації для вчителів економіки,

які працюватимуть у 2011 – 2012 начальному році

за програмами рівня стандарту та академічного рівня (11 клас)


Програма вивчення курсу «Економіка» в 11 класі розрахована на 35 годин.

Структура курсу передбачає дотримання певної логіки, яка спирається на основні принципи пізнання:

Курс «Економіки» представлено 4 розділами, які охоплюють 10 тем:


Розділи

Теми

Розділ 1. Основи економічного жит-тя суспільства

Тема 1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ

Тема 2. Раціональна поведінка споживача та виробника

Розділ 2. Ринкова економіка

Тема 3. Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні ринку

Тема 4. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці

Тема 5. Підприємницька діяльність

Розділ 3. Національна економіка як ціле

Тема 6. Загальні результати національного виробництва

Тема 7. Економічні коливання, безробіття та інфляція

Тема 8. Державне регулювання економіки

Розділ 4. Світова економіка

Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами

Тема 10. Переваги та загрози глобалізації

Згідно до програми МОНМС України вивчення курсу «Економіка» у 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів – рівень стандарту та академічний рівень, спрямоване на досягнення таких цілей:

Економіка наука міждисциплінарна, тому її вивчення за достатньо обмежений відрізок часу – 35 годин потребує залучення та використання знань, умінь та навичок, здобутих учнями при вивченні таких шкільних предметів, як всесвітня та вітчизняна історія, географія, математика, інформатика, екологія, технології.

Більш глибоке засвоєння теоретичного матеріалу та набуття учнями практичних навичок забезпечується за рахунок виконання таких практичних робіт:

  1. Структура споживання родин з різним рівнем доходів

  2. Визначення ціни ринкової рівноваги з врахуванням функцій попиту та пропозиції за ціною

  3. Визначення особистої здатності до підприємництва (за запропонованим учителем тестом)

  4. Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс»

  5. Аналіз змін ВВП України для оцінки загального стану економіки

  6. Аналіз структури державного бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень та видатків

  7. Аналіз торгового балансу України з метою визначення основних статей експорту та імпорту і основних торгівельних партнерів

Плани виконання практичних робіт розробляються вчителем самостійно з урахуванням особливостей учнів класу, можливостей залучення консультантів від бізнесу, організації й проведення екскурсій, можливостей використання ресурсів Інтернет тощо і пропонується учням перед початком роботи.

Результати практичних робіт оцінюються вчителем та обговорюються в класі. Дві оцінки у семестр за виконання практичних робіт виставляються кожному учневі в класний журнал, інші роботи перевіряються вибірково та виставляються оцінка в журнал також вибірково. Бажано виставити в журнал саме ті оцінки, які б задовольняли потреби учнів (на користь дитини).

За логікою програми, на початку вивчення курсу учень засвоює зміст тих економічних явищ, які властиві будь-якій економіці. Це – ресурси, продукт, виробництво, обмін, потреби, споживач і виробник, економічна ефективність, економічний кругообіг тощо. Далі він знайомиться з процесами та явищами, які властиві ринковій економіці, а саме: попитом, пропонуванням, ринковою ціною та ринковими доходами, грошима як економічним явищем, підприємницькою діяльністю, прибутком та витратами, ринковою інфраструктурою тощо. У подальшому формуються уявлення про національну економіку як ціле з притаманними цьому цілому загальними результатами (валовим внутрішнім продуктом та валовим національним доходом) та пояснюються причини економічних піднесень і спадів, безробіття й інфляції. Передбачається ґрунтовне пояснення ролі держави в організації економічного життя суспільства. Насамкінець, учень отримує уявлення про функціонування світової економіка, переваги та загрози для економік окремих країни, що пов’язані з глобалізаційними процесами.

Для вивчення курсу економіки за запропонованою програмою створено вітчизняні підручники та посібники з економіки для школи, видані під грифом Міністерства освіти та науки України, та перекладені іноземні підручники і посібники. Більшість з них створено українськими авторами спільно з працівниками видавництва «Аксіома» (сайт видавництва: )

Враховуючи мету вивчення курсу «Економіки» в 11 класі - сформувати загальні уявлення та озброїти первинними вміннями економічного аналізу - при визначенні оцінки учнів доцільно враховувати не лише рівень теоретичних знань, а й набуті учнем навички. Формами перевірки теоретичних знань можуть бути:

Перевірка набутих практичних навичок може здійснюватися у процесі:


Орієнтовне

календарно-тематичне планування

(35 годин, у тому числі 5 годин резервних)Тема уроку

Дата провед

^ Розділ 1. Основи економічного життя суспільства

Тема 1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ ( 3 год.)

1

Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як основна проблема економіки.

Роль економічної науки у житті окремої людини і суспільства.

Суб’єкти економічних відносин.

Об’єкти економічних відносин
2

Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація. Власність на виробничі ресурси.

Виробництво та продукт (результат) економічної діяльності. Виробничі технології. Особливості сучасних технологій.

Економічна ефективність: зміст та оцінка

Доходи економічних суб’єктів
3

Розподіл, обмін та споживання як взаємопов’язані процеси.

Економічний кругообігТема 2.Раціональна економічна поведінка споживача та виробника ( 3 год.)
4

Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки. Мета споживача та ознаки раціональної поведінки споживача

Потреби споживача: зміст та класифікації
5

Споживчі блага та їх структура. Корисність споживчого блага і способи її оцінки. Граничне споживче благо і гранична корисність.

Закон спадної граничної корисності.

Бюджет споживача.

^ Практична робота №1. Структура споживання родин з різним рівнем доходів
6

Виробник як суб’єкт економіки та мета його діяльності. Раціональний виробник.

Прояви обмеженості виробничих ресурсів, відтворювані та невідтворювані ресурси
7

Виробничі можливості. Альтернативні варіанти використання ресурсів. Крива виробничих можливостей.

Альтернативна вартість.

Закон спадної продуктивності факторів виробництва
8

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів.

Підсумкове тестування. Контроль рівня навчальних досягнень учнів
^ Розділ 2. Ринкова економіка

Тема 3 Попит, пропозиція, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки (4 год.)

9

Ринкове вирішення питань «що виробляти?», «як виробляти?», «для кого виробляти?»

Принцип «прихованої руки» ринку та сутність ринкового саморегулювання.

Зміст та ознаки ринкової конкуренції, її роль в організації ринкової економіки
10

Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Крива індивідуального попиту.

Ринкова пропозиція: зміст, функція пропонування від ціни. Крива індивідуальної пропонування.

Нецінові чинники попиту та пропонування.

Ціна ринкової рівноваги: зміст, графічне відображення.

Роль рівноважної ціни у ринковому саморегулюванні.

Причини та наслідки неринкового ціноутворення.

^ Практична робота №2. Визначення ціни ринкової рівноваги з врахуванням функцій попиту та пропозиції за ціною
11

Сутність грошей. Зміст функцій засобу обігу, платежу, міри вартості та засобу нагромадження

Види грошей. Сучасні електронні гроші

Грошова маса та її показники.

Купівельна спроможність грошей. Стійкість національних грошей та курс національної валюти
Тема 4. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці (3 год.)

12

Особливості ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці. Закон формування зарплати. Причини відмінностей у зарплаті. Види та системи оплати праці.

Роль уряду та профспілок в організації ринку праці
13

Особливості ринку землі. Попит і пропозиція землі. Земельна рента. Ціна землі та причини її диференціації. Роль держави в організації ринку землі.

Особливості ринку капіталів ( кредитних ресурсів). Попит і пропозиція на ринку капіталів. Відсоток. Причини відмінностей у відсоткових ставках. Роль банків в організації ринку капіталів
14

Особливості ринку інформації. Попит і пропонування інформації. Ціна інформації. Доход власника інформаційних ресурсів. Роль Інтернет у забезпеченні руху інформації, його можливості та обмеження
Тема 5. Підприємницька діяльність (3 год.)

15

Функції підприємця та складники підприємницької діяльності. Доход і ризик у підприємництві

Підприємництво і суспільний прогрес

Види підприємництв: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Мале та велике підприємництво. Фермерство як особливий вид підприємницької діяльності
16

Приватне, колективне та державне підприємство. Переваги та обмеження різних форм підприємств.

Валовий доход, витрати та прибуток підприємця. Структура витрат. Способи максимізації прибутку

Прибутковість (рентабельність) як прояв результатів діяльності підприємства.

^ Практична робота №3. Визначення особистої здатності до підприємництва (за запропонованим учителем тестом)
17

Зв’язки підприємця з банками, страховими компаніями, іншими фінансово-кредитними установами

Управління підприємством. Бізнес-план підприємця.

^ Практична робота №4. Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс»
18

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів.

Підсумкове тестування. Контроль рівня навчальних досягнень учнів
^ Розділ 3. Національна економіка як ціле

Тема 6. Загальні результати національного виробництва (3 год.)

19

Виробничий потенціал національної економіки: трудові, земельні (природні), фінансові ресурси та технології.

Сектори національної економіки: домашніх господарств, підприємницький, державний, зовнішній.
20

Сукупні доходи та сукупні витрати: структура та взаємозв’язки

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – показник результатів національного виробництва. Способи розрахунку ВВП. Валовий національний доход (ВНД).

Реальний та номінальний ВВП.

Використання ВВП для міжнародних порівнянь.

^ Практична робота №5. Аналіз змін ВВП України для оцінки загального стану економіки
Тема 7. Економічні коливання, безробіття та інфляція (3 год.)

21

Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів
22

Безробіття і зайнятість трудових ресурсів. Визначення рівня безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Причини безробіття.

Наслідки безробіття для національної економіки
23

Загальний рівень цін та інфляція. Вимірювання інфляції. Причини інфляції.

Наслідки нерегульованої інфляції для національної економіки
Тема 8. Державне регулювання економіки (3 год.)

24

Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки.

Цілі державного регулювання: економічне зростання, зайнятість, стабільність цін, конкурентоспроможність національної економіки.

Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет
25

Інструменти грошового регулювання: емісія грошей, режими формування валютного курсу
26

Інструменти регулювання у соціальній сфері: перерозподіл доходів, соціальні пільги, допомоги, гарантії для громадян.

Суспільних блага: ознаки та необхідність державного регулювання обсягу.

Підтримка конкуренції та антимонопольне регулювання.

^ Практична робота №6. Аналіз структури державного бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень та видатків
27

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів.

Підсумкове тестування. Контроль рівня навчальних досягнень учнів
^ Розділ 4. Світова економіка

Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами (3 год.)

28

Сучасне світове господарство: визначальні риси. Групи країн, що формують світове господарство.

Міжнародні економічні відносини.

Необхідність міжнародної торгівлі та її сучасні форми. Торговий баланс країни.

Міжнародні торгівельні організації. Переваги членства в СОТ.

^ Практична робота №7. Аналіз торгового балансу України з метою визначення основних статей експорту та імпорту і основних торгівельних партнерів
29

Механізми встановлення валютних курсів. Міжнародні організації валютного регулювання

Форми міжнародних грошей.

Європейська валютна система у ХХІ ст. СДР та Євро.

Валютні курси та умови зовнішньої торгівлі
30

Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування.

Діяльність міжнародних фінансово – кредитних організацій у забезпеченні міжнародного руху капіталу

Платіжний баланс країни7.5. Переваги та загрози глобалізації (2 год.)
31

Зміст глобалізації та її основні причини.

Позитивні наслідки глобалізації: прискорення економічного розвитку, поширення знань та сучасних технологій

Проблеми, що потребують спільного (глобального) вирішення: вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами

Місце «великих» та «малих» економік у процесах глобалізації

Основні загрози глобалізації: втрата керованості національних економік, панування міжнародних монополій

Способи протидії загрозам глобалізації
32

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів.

Підсумкове тестування. Контроль рівня навчальних досягнень учнівРезерв часу 3 години
2716684835405659.html
2716808996758061.html
2716935710735397.html
2717001917626810.html
2717054699465289.html