«Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» - страница 10

^ 4.14Укладення договору про обслуговування емісії щодо виплати дивідендів (доходів) по знерухомлених у депозитарії цінних паперах

Для виплати дивідендів (доходів) по знерухомлених цінних паперах емітент цінних паперів, які знерухомлені у ПрАТ «ВДЦП», який не відкриває рахунок у цінних паперах у ПрАТ «ВДЦП», повинен укласти з ПрАТ «ВДЦП» договір про обслуговування емісії щодо виплати дивідендів (доходів) по знерухомлених цінних паперах і надати у ПрАТ «ВДЦП» такі документи, необхідні для ідентифікації емітента:


4.14.1. копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав це свідоцтво або

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, яка містить відомості про юридичну особу-емітента, або копію виписки, засвідчену нотаріально чи органом, який видав цю виписку;


4.14.2. копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав цю довідку;


4.14.3. копію статуту з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями, засвідчену нотаріально або органом, який його зареєстрував;


4.14.4. копію установчого договору (за наявністю)

з усіма змінами та доповненнями, засвідчену нотаріально або органом, який його зареєстрував;


4.14.5. копію документа, що підтверджує призначення або обрання на посаду особи, яка підписала договір про обслуговування емісії щодо виплати дивідендів (доходів) по знерухомлених цінних паперах, засвідчена підписом посадової особи емітента та печаткою емітента. Якщо копія викладена більше ніж на одному аркуші, то така копія повинна бути прошита з пронумерованими аркушами, на зшиванні засвідчена підписом підписом посадової особи емітента та печаткою емітента;


4.14.6. копію паспорта (для нерезидентів – паспортного документа) особи (осіб), які мають право розпоряджатися рахунками і майном юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер, дата видачі, орган, що видав, місце проживання, за наявності - дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), засвідчену підписом власника паспорта (паспортного документа).

Якщо паспортний документ нерезидента не містить інформації про місце проживання або тимчасового перебування особи в Україні, то додатково надається засвідчена підписом особи копія іншого документа, який містить інформацію про місце проживання або тимчасового перебування особи в Україні (посвідка на постійне або тимчасове проживання, імміграційна картка, інший документ, який містить інформацію про місце проживання або тимчасового перебування нерезидента в Україні);


4.14.7. копію документа, що містить дані про ідентифікаційний номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків) особи (осіб), які мають право розпоряджатися рахунками і майном юридичної особи:

копію довідки про ідентифікаційний номер платника податків особи (осіб), які мають право розпоряджатися рахунками і майном юридичної особи, засвідчену нотаріально чи органом, який видав цю довідку, або ксерокопію при умові пред‘явлення оригіналу або

копію картки платника податків особи (осіб), які мають право розпоряджатися рахунками і майном юридичної особи, засвідчену нотаріально чи органом, який її видав, або ксерокопію при умові пред‘явлення оригіналу.

Копія документа, що містить дані про ідентифікаційний номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків), не надається:


4.14.6. довідку з банку про відкриття поточного рахунку емітенту,

рахунку, який задіяний в розрахунках з ПрАТ «ВДЦП». Оригінал чи копію, засвідчену нотаріально, або ксерокопію при умові пред‘явлення оригіналу;


4.14.7. відомості про органи управління та їх склад:

голову та членів виконавчого органу чи одноособового керівника юридичної особи, голову та членів ревізійної комісії, у разі наявності – голову та членів ради наглядової (спостережної) ради товариства, підписані уповноваженою особою емітента та засвідчені печаткою емітента, за формою, що наведена у додатку 15. Якщо документ викладений більше ніж на одному аркуші, то такий документ повинен бути прошитий з пронумерованими аркушами, на зшиванні засвідчений підписом підписом посадової особи емітента та печаткою емітента;


4.14.8. відомості про власників істотної участі в юридичній особі-емітенті та про контролерів юридичної особи-емітенті, підписані уповноваженою особою емітента та засвідчену печаткою емітента, а саме:

а) у випадку, якщо серед учасників емітента є одна або кілька юридичних осіб, які володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу (учасник 1-го рівня), подаються відомості про фізичних осіб, що є контролерами юридичних осіб учасників, тобто прямо або опосередковано самостійно чи спільно з близькими родичами володіють часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи. Відомості подаються за формою, що наведена у п. 3 додатку 16 (контролер 2-го рівня);

б) у випадку, якщо учасником емітента є юридична особа (особи), яка володіє 10 та більше відсотками статутного капіталу (учасник 1-го рівня), і учасниками цієї юридичної особи (осіб) є юридична особа, що володіє 50 та більше відсотками статутного капіталу учасників 1-го рівня (учасник 2-го рівня), то подаються відомості про фізичних осіб, що є контролерами учасників 2-го рівня. Відомості подаються за формою, що наведена у п. 3 додатку 16 (контролер 3-го рівня).

За принципом, який описаний в пункті б), надається інформація про контролерів емітента всіх рівнів (4-го рівня, 5-го рівня і т.д.).

Якщо документ викладений більше ніж на одному аркуші, то такий документ повинен бути прошитий з пронумерованими аркушами, на зшиванні засвідчений підписом підписом посадової особи емітента та печаткою емітента;


4.14.9. відомості щодо мети та характеру ділових відносин з Депозитарієм, підписані уповноваженою особою та засвідчені печаткою юридичної особи (додаток 6).


2740311831710586.html
2740530093121671.html
2740576760107850.html
2740637448781614.html
2740879361246884.html