«Маркетинг» - страница 10

^ Система нарахування балів
Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у ПУСКУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.

Загальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу не може перевищувати 100 балів.

Студент отримує бали відповідно до карти самостійної роботи.


8.3Карта самостійної роботи студента з дисципліни “Конфліктологія”

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Обов'язкові види самостійної роботи

1.1.відвідування лекцій,

1.2. підготовка до семінарських занять (10 занять протягом семестру)

систематично,

відповідно розкладу аудиторних занять

відвідування семінарських занять,

вірна відповідь,

активна участь у дискусіях

43,40


1.3.Підготовка до модульних контрольних робіт (2 модулі)

Останнє заняття відповідного модуля

Перевірка правильності виконання модульних робіт

30

(2 модуля по 15 балів)

Максимальна кількість балів за обов'язкові види самостійної роботи 75,2

^ Вибіркові види самостійної роботи студента

2.1. Написання рефератів за заданою тематикою.

Протягом семестру

Захист матеріалів реферату під час ІКР (Максимально 5 балів)

Підготовка реферату без захисту (3 бали)

11

2.2. Аналітичний огляд нової літератури з дисципліни (навчальної та науково-методичної).

Протягом семестру

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або (ІКР), складання ессе

3,8

2.3 Участь в роботі студенській конференції

Відповідно графіка роботи клубу

Доповідь на одне із засідань, підготовка тематичної стінгазети, кросворда, ділової гри

10 (за кожний вид роботи)

Максимальна кількість балів за вибіркові види самостійної роботи

24,8


Додаткові бали студент може отримати:

    • систематичне відвідування лекційних занять – максимально 0,5 балів;

    • ведення конспекту (змістовно, акуратно – 3 бали; змістовно – 2 бали; наявність конспекту – 1 бал);

    • несвоєчасне або повторне складання модуля – мінус 5 балів.


Критерії контролю систематичності та активності роботи на семінарських (практичних) заняттях

Критерії контролю виконання письмових завдань та завдань для самостійного опрацювання


Критерії оцінки модульного контролю знань студентів

Модульний контроль містить три рівні складності запитань:

  1. програма мінімум – оцінка знань на ріні пізнання та відтворення матеріалу дисципліни. Студенту пропонується дати визначення основним поняттям курсу та виконати тестові завдання. Максимальна кількість балів – 5.

  2. Стандартна програма - оцінка репродуктивного та дійового рівня знань на основі програмних питань. Максимальна кількість балів – 5.

  3. Творча програма – оцінка творчого рівня знань на основі рішення ситуаційних практичних завдань. Максимальна кількість балів – 5.

Таким чином, максимальна кількість балів, яку може отримати студент за результатами модульного контролю - 15 (два модульних контролі за семестр – 30 балів).


2750859088140764.html
2750958662485179.html
2751137290551447.html
2751328106053623.html
2751403595469080.html