СЕКЦИЯ «Актуальные проблемы теории и практики перевода» - Программа 68-ой научно-практической конференции студентов,...

^ СЕКЦИЯ «Актуальные проблемы теории и практики перевода»


1 место:

Імавернаснае прагназаванне ў перакладзе


Канабяеўская Г. В., студ. 5 к.,

навуковы кiраўнiк – Мархасёў І. Р., канд. фiл. навук, прафесар


Дадзеная праца накіраваная на даследванне прыёмаў лексічных трансфармацый, якія з’яўляюцца вынікам ужыцця імавернаснага прагназавання пры сінхронным перакладзе прамоў грамадскіх дзеячаў.

Даследванне пацвердзіла неабходнасць кантэкстуальнай замены для перадачы значэння некаторых слоў у дадзеным кантэксце. Падбор кантэкстуальных адпаведнікаў суправаджаецца дзьвюма групамі праблем. Першая група змяшчае наступныя: адрозненні ў спалучальнасці слоў і шырыні іх значэння, іх эмацыйная афарбоўка. Гэтыя праблемы вырашаюцца з дапамогай вузкага кантэкста. Шырокі кантэкст дапамагае вырашыць праблемы адпаведнасці ў стылістыцы тэкстаў арыгінала і пераклада, патрэбы ўдакладнення параметраў сітуацыі выказвання. Здавалася б, веданне кантэкста павінна было б цалкам пазбавіць перакладчыка-сінхраніста памылак. Але пры вызначэнні кантэкста могуць паўстаць пэўныя праблемы.

Пад кантэкстам прынята разумець аб’ектыўную інфармацыю, асяродак, у якім ужываецца тая ці іншая моўная адзінка ў тэксце. Аднак, у прыватнасці, пры сінхронным перакладзе з’яўляецца і так званая суб’ектыўная інфармацыя, якая, па-першае, можа ўплываць на ўжыццё кантэкстуальнай замены, па-другое, прыводзіць да якасных памылак у перакладзе. Паўстанне суб’ектыўнай інфармацыі ёсць вынікам як недастатковай кампетэнцыі сінхраніста і адсутнасцю магчымасці карыстацца даведкавымі выданнямі, так і ўжыцця механізма імавернаснага прагназавання.

Г. В. Чарноў адзначыў, што “сутнасць імавернаснага прагназавання складаецца ў тым, што перакладчык на аснове ўжо пачутага ў сказе або цэлым урыўку тэкста робіць выснову пра іх далейшае развіццё і адпаведна будуе свае фразы”. Даследванне паказала вялікі ўплыў ужыцця імавернаснага прагназавання на адэкватнасць пераклада. Разглядзім прыклад пераклада інаугурацыйнай прамовы прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы:

“I thank President Bush for his service to our nation as well as the generosity and cooperation he has shown throughout this transition”.

Сінхронны пераклад гучыць наступным чынам:

“Я дзякую прэзідэнту Бушу за службу нашай краіне, а таксама за ўклад у яе развіццё”.

Відавочная зместавая памылка, зробленая ў выніку ўжыцця імавернаснага прагназавання. Перакладчык палічыў, што прамоўца ўсё яшчэ дзякуе свайму папярэдніку за доўгія годы службы ўвогуле. У рэчаіснасці ж Абама звяртае асаблівую ўвагу на пэўны перыяд, калі Джордж Буш перадаваў уладу ў ягоныя рукі.

Такім чынам, імавернаснае прагназаванне дапамагае перакладчыку зэканоміць час, каб сканцэнтравацца на прэцэзійнай інфармацыі. У той жа час пераклад можа быць неадэкватным з-за зместавых памылак у другаснай інфармацыі.

Менавіта цяпер беларускае перакладазнаўства мае унікальную магчымасць цягам кароткага часу не толькі паспрыяць стварэнню вялікай колькасці высокаякасных перакладаў, але таксама і значна пашырыць сваю тэарэтычную базу. Аналіз перакладніцкіх памылак і пошук слушных варыянтных адпаведнікаў зможа ўзбагаціць двзьвюхмоўныя англійска-беларускія і беларуска-англійскія слоўнікі, што ў сваю чаргу паспрыяе павелічэнню іх колькасці (на сённяшні час існуе толькі адзін англійска-беларускі слоўнік, створаны В. Пашкевіч). Глыбокі аналіз псіхалагічнага думання перакладчыкаў (перакладніцкіх трансфармацый, якія яны ўжываюць, і механізма імавернаснага прагназавання) зробіцца асновай для стварэння якасных электронных перакладніцкіх праграм, якія будуць пабудаваныя не толькі на ведах пра граматычныя і лексічныя сістэмы моў, але таксама і на гістарычным досведзе чалавецтва. Такая тэхналогія электроннага перакладу з’явіцца новай ступенню ў яго развіцці.


2 место:


Особенности перевода английских неологизмов и клишированной лексики

^ Лапшина О., студ. 5 к.,

научный руководитель – Мархасёв И.Р., профессор


Проведенное исследование особенностей перевода интернациональных и псевдоинтернациональных слов, а также анализа практического материала, иллюстрирующего использование и способы перевода интернациональных и псевдоинтернациональных слов, позволяют сделать следующие выводы.

Лексические новообразования в английском языке происходят из различных сфер деятельности. Неологизмы образуются вследствие составления новых слов из различных морфем, приобретения известным словом новой семантики, а также заимствования слов из других языков. Внутриязыковое словообразование возможно при использовании префиксально-суффиксального способа, сложения и стяжения основ, конверсии, субъективации и адъективации. Следует также обратить внимание на образование окказионализмов, образующихся подобными способами. Семантические неологизмы подразумевают некоторое семантическое сходство со словами, от которых они были образованы. Неологизмы-заимствования составляют самую большую группу неологизмов, причем англицизмы преобладают среди иноязычных заимствований.

Следует различать понятия «клише», «канцеляризмы», «штампы» в русском языке и англоязычное понятие слова «клише». По способу образования клише делятся на несколько групп: идиоматические выражения, другие выражения, иноязычные клише и цитаты, литературные цитаты. В английском языке существуют заимствования-клише из латинского, французского, итальянского языков. Клишированные выражения из мертвых языков делятся на две группы в зависимости от того, известен ли автор данных высказываний. Многочисленны фразы-клише из Библии, литературных произведений. Выражения могут быть также неправильно интерпретированы и в таком виде сохраниться как клише. В моделировании некоторых клише используется способ сложения с усеченной основой, а также переосмысление и деспециализация терминологии.

По форме выражения клишированную лексику можно разделить на лексические, предикативные и компаративные клише. По форме содержания клише делятся на неидиоматические выражения и утратившие образность метафоры. Неидиоматические клишированные выражения можно разделить на несколько групп: парные выражения, повторения, аллитерации, рифмованные выражения, взаимоисключения. Клишированная лексика может иметь различную тематику: общую, социологическую, политическую, журналистскую, литературную, юридическую, спортивную, и т.д. Клишированная лексика несет в себе функции оценки и убеждения. Клишированные выражения следует использовать с осторожностью, так как при злоупотреблении клише мысль высказывания легко теряется.

Неологизмы-заимствования переводятся при помощи контекста и словарей того языка, из которого данные слова были заимствованы. Следует также изучать историю возникновения слова, языковые традиции. Некоторые лингвисты отвергают заимствования из других языков, другие считают, что уместное употребление заимствований и интернациональных слов ведет к обогащению национальной культуры. Среди случаев намеренного употребления заимствований и интернациональных слов можно выделить: стремление показать заинтересованность в другой культуре; стремление показать иронию, дать оценку речевому поведению; стремление к эвфемизации с целью повышения престижности явления, профессии, объекта; стремление к использованию эвфемизмов для сообщения неприятного факта; использование в речи научных терминов и безэквивалентной лексики.

Правильное понимание и перевод неологизмов представляет некоторую сложность из-за постоянно обновляющегося языкового запаса, который опережает обновление словарей. Переводчик должен учитывать словообразовательные элементы и контекст. При переводе семантических неологизмов контекст и фоновые знания в определенной области особенно важны. При переводе неологизмов следует обратить внимание на наличие семантического эквивалента, отношения относительной синонимии между неологизмом и прижившимся в языке словом, а также на словообразовательные кальки. В настоящее время существует тенденция передавать английские неологизмы латиницей, особенно в компьютерной лексике, вследствие быстрого развития компьютерных технологий. Перевод авторских неологизмов зависит от стиля текста, при этом могут использоваться словообразовательные кальки или описательный перевод.

Перевод клишированной лексики осложняется тем, что правила сочетаемости слов, различные культурные, социальные соответствия в разных языках могут не совпадать. Важно также уметь распознать клише как самостоятельную единицу перевода. Чем больше образность клише и чем больше их грамматическая обособленность, тем легче их распознать. Полисемантичные выражения, имеющие прямой и переносный смысл, а также клише, имеющие сходный по форме, но различный по содержанию эквивалент, представляют наибольшую сложность для переводчика.

Перевод клише может осуществляться при помощи полного или частичного эквивалента, либо аналога. При переводе аналогов следует учитывать стилистическую и семантическую неравноценность, а также национальную и культурную окраску. Эквиваленты и аналоги клишированных выражений чаще всего встречаются в интернациональной фразеологии (выражения из мифологических, литературных, исторических источников) и в национальной фразеологии (при совпадении образа). Нефразеологический перевод может быть строго лексическим, дословным, описательным и выборочным. Клишированные выражения разделяются на несвободные сочетания с глаголом и на несвободные сочетания с существительными или другими частями речи.

Использование клишированной лексики и неологизмов зависит от типа текста. Для качественного перевода используются переводческие трансформации, эквиваленты, аналоги и установленные в языке переводческие модели.

Результаты проведенного исследования помогут лучшему осознанию интеграционных процессов, происходящих в общенациональной культуре, и будут способствовать пониманию не только на уровне восприятия новой лексики, но и с точки зрения межкультурной коммуникации.


2758484047974878.html
2758587362353349.html
2758671714217469.html
2758748040418339.html
2758870228615720.html